Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Domov
  2. Kontakt na prevádzkovateľa portálu

Kontakt na prevádzkovateľa portálu

Informácie o web sídle:

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (MPSVR SR) pôsobí ako ústredný orgán štátnej správy pre oblasť sociálnych vecí. MPSVR SR plní najmä úlohy v oblasti pracovnoprávnych vzťahov vrátane odmeňovania, náhrad výdavkov pri výkone práce, minimálnej mzdy, kolektívneho vyjednávania a tvorby a čerpania sociálneho fondu a tiež v oblasti štátnozamestnaneckých vzťahov.

V oblasti stratégie zamestnanosti vypracúva návrhy na podporu zamestnanosti a znižovanie nezamestnanosti, rozhoduje v oblasti sociálneho poistenia, náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca, starobného dôchodkového sporenia, doplnkového dôchodkového sporenia, na úseku rodinnej politiky a štátnych sociálnych dávok, sociálnych služieb, podpory sociálneho začlenenia fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím do spoločnosti, sociálnej inklúzie a pomoci v hmotnej núdzi a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a zaoberá sa politikou rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí.

Správca obsahu:
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Špitálska 8
812 67 Bratislava
www.sluzbyzamestnanosti.gov.sk

Technický prevádzkovateľ:
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Špitálska 8
812 67 Bratislava
Kontaktný formulár