Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Občan

 • Evidovaný uchádzač o zamestnanie
  • Hľadanie vhodného zamestnania
  • Sprístupnenie profilu zamestnávateľom
  • Preukazovanie hľadania zamestnania elektronickou formou
 • Občan, ktorý nie je v evidencii uchádzačov o zamestnanie
  • Vytvorenie konta na portáli
  • Hľadanie vhodného zamestnania
  • Zasielanie životopisov
Registrovať sa Prihlásiť sa

Zamestnávateľ

 • Bezplatná inzercia pracovných ponúk
 • Vyhľadávanie vhodných zamestnancov
 • Možnosť obsadzovania voľných pracovných miest v spolupráci s úradmi PSVR
 • Preukazovanie povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím vrátane vedenia evidencie občanov so zdravotným postihnutím
Prihlásiť sa

Poskytovateľ

 • Agentúra dočasného zamestnávania - ADZ
 • Agentúra podporovaného zamestnávania - APZ
 • Sprostredkovanie zamestnania za úhradu - SZÚ
  • Vedenie evidencie o činnosti ADZ, APZ, SZÚ
  • Generovanie a odosielanie ročných správ o činnosti ADZ, APZ, SZÚ
Prihlásiť sa

Vyberte si z 121 153
voľných pracovných miest
od 8 918 zamestnávateľov

Viac o portáli Služby zamestnanosti

 • Prihláste do svojho konta.
 • Prezrite si Váš profil, ktorý obsahuje údaje poskytnuté pri registrácií na úrade PSVR a sprístupnite svoje údaje na účely priamej komunikácie so zamestnávateľom.
 • Prehliadajte vhodné pracovné ponuky alebo všetky pracovné ponuky.
 • Reagujte na vhodné pracovné miesta.
 • Aktivujte si agenta pre vyhľadávanie vhodných voľných pracovných miest.

 • Vytvorte si konto a prihláste sa do svojho konta.
 • Prehliadajte všetky pracovné ponuky.
 • Vytvorte si životopis a reagujte na vhodné pracovné miesta.
 • Aktivujte si agenta pre vyhľadávanie vhodných voľných pracovných miest.

Zverejnením pracovnej ponuky na pracovný portál si plníte povinnosť zamestnávateľa oznámiť voľné pracovné miesto a jeho charakteristiku úradu, v ktorého územnom obvode sa pracovné miesto nachádza, ktorá zamestnávateľovi vyplýva z § 62 ods. 6 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti.

Ako funguje prihlásenie zamestnávateľa a vytvorenie pracovného miesta pomocou portálu SZ

 • Zaregistrujete sa cez eID.
 • Vytvoríte novú ponuku, ktorú skontrolujeme, aby spĺňala všetky náležitosti a voľné pracovné miesto zodpovedalo vhodnému zamestnaniu.
 • O schválení ponuky Vám bude zaslaný informatívny email.
 • V prípade, že máte záujem obsadiť voľné pracovné miesto v spolupráci s úradom PSVR, Vaša ponuka bude pridelená, zaslaná na úrad PSVR, resp. sídla zamestnávateľa.
 • V spolupráci s úradom PSVR si vyberiete vhodného kandidáta.
 • S úradom PSVR sa môžete dohodnúť na termíne realizácie výberového konania.
 • V prípade, že nemáte záujem obsadiť voľné pracovné miesto v spolupráci s úradom PSVR, ponuku skontrolujeme, aby spĺňala všetky náležitosti, o schválení ponuky Vám bude zaslaný informatívny email a ponuka bude zverejnená na portáli.

Užitočné informácie

Upozornenie na novú povinnosť pre občanov využívajúcich služby neštátnych poskytovateľov služieb zamestnanosti (agentúry dočasného zamestnania, agentúry podporovaného zamestnania, sprostredkovanie zamestnania za úhradu).
Nová povinnosť pre neštátnych poskytovateľov služieb zamestnanosti a pre fyzické osoby, ktorým poskytli služby > ÚPSVaR (gov.sk)

Upozornenie pre zamestnávateľov, ktorí majú preukazovať splnenie zákonnej povinnosti o zamestnávaní občanov so zdravotným postihnutím:

Zamestnávanie občanov so ZP > ÚPSVaR (gov.sk)

Užitočné informácie pre zamestnávateľa pri preukazovaní plnenia povinnosti zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím > ÚPSVaR (gov.sk)

Na tomto mieste nájdete množstvo potrebných rád a postupov v súvislosti s hľadaním práce pre uchádzačov o zamestnanie alebo ponúkaním pracovných pozícií pre zamestnávateľov.

Ako začať s hľadaním práce

Právo na prístup k zamestnaniu

Právo občana, ktorý chce pracovať, môže pracovať a hľadá zamestnanie

Evidencia UoZ

Informácie ohľadom zaraďovania občanov do evidencie uchádzačov o zamestnanie

Práva a povinnosti uchádzača o zamestnanie

Práva, povinnosti a výhody občanov evidovaných na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny.

Zárobková činnosť UoZ

Môže uchádzač o zamestnanie vykonávať zárobkovú činnosť?